Status športnika, kulturnika

Zakonska določba, ki opredeljuje kriterije in postopke dodelitve statusa učenca, je oblikovana na novo. Do sedaj so ta status lahko pridobili učenci, ki so se vzporedno izobraževali v glasbenih šolah z javno veljavnim programom učenci perspektivni športniki. Zakon po novem omogoča pridobitev statusa vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega mladega umetnika.

Na zakonski ravni so določeni primerljivi kriteriji za pridobitev vseh omenjenih statusov. Odvzem statusa je vezan zgolj na neizpolnjevanje obveznosti iz dogovora. zaradi spremenjenega pristopa zakon ne predvideva več možnosti pridobitve statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje v glasbeni šoli.

Vlogo za pridobitev statusa oddajte do 30. septembra v tajništvo šole.

Vloga za perspektivnega športnika

Vloga za vrhunskega športnika

Vloga za perspektivnega mladega umetnika

Vloga za vrhunskega mladega umetnika

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Arhivi

Dostopnost