ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

punkaV postopku odkrivanja nadarjenih učencev se upošteva tri merila: test inteligentnosti, test ustvarjalnosti in ocenjevalno lestvico učiteljev. Nadarjen učenec je tisti, ki doseže izjemen, nadpovprečen rezultat na enem od teh treh meril.Nadarjenost se odkriva na 9 področjih:  učnem, ustvarjalnem, voditeljskem, psihomotoričnem, tehničnem, dramskem, literarnem, glasbenem in filmskem.

Postopek odkrivanja nadarjenosti se izvede na predlog učitelja ali drugega strokovnega delavca v 4. razredu, lahko pa tudi v naslednjih razredih. Za identificirane učence se v soglasju s starši pripravi individualiziran program, katerega namen je, da se spremlja in razvija področja učenčeve nadarjenosti.

Nadarjene učence se vključuje v različne interesne dejavnosti, tekmovanja iz znanja, projektno delo, natečaje in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Več si preberite v Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Delo z nadarjenimi učenci  poteka kot notranja diferenciacija med poukom, v okviru interesnih dejavnosti in v okviru ur individualne in skupinske pomoči učencem. Štiri učiteljice – izvajalke bodo izvajale 5 ur tedensko oz. 175 ur letno. Predvidevamo, da bo vključenih okoli 35 učencev od 5. do 9. razreda. Nadarjene učence se vključuje tudi v projekte in izdelavo raziskovalnih nalog. Delo bo potekalo dinamično, in sicer v obliki delavnic, taborov in dela na terenu.

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU: 

DEJAVNOST KRATEK OPIS DEJ. IZVAJALEC, KOORDINATOR UDELEŽENCI ČAS IZVEDBE
Noč raziskovalcev Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli Barbara Vevar, Nataša Mrak 5. –9.  razred 23. 9. 2022 
Ljubljanski maraton Sodelovanje na šolskih tekih (pomen gibanja za zdravje), Ljubljana Nataša Mrak, Barbara Vevar, Eva Vavroš 6.–9. razred 22. 10. 2022
Festival naše prihodnosti

Delavnice iz različnih področij

OŠ Orehek

Barbara Vevar, Nataša Mrak, Eva Vavroš 5.–9. razred datum bo znan naknadno
Sodelovanje na prireditvah in natečajih Spodbujanje javnega nastopanja, spodbujanje ustvarjalnosti, v šoli Eva Vavroš, Nataša Mrak 5.–9. razred čez celo leto
Simbioza šole Priprava video voščil za Zavod sv. Martina, medgeneracijsko povezovanje, v šoli Eva Vavroš, Nataša Mrak 6.–9. razred čez celo leto

Raziskovalna naloga

 

Raziskovanje izbrane, aktualne teme, v šoli in na terenu

Barbara Vevar,

Nataša Mrak

8.–9. razred september­­–maj
Tabor Delavnice na terenu, opazovanje zvezd, kviz, orientacijska igra … Nataša Mrak, Barbara Vevar, Eva Vavroš 5.–9. razred čez celo leto
Noč geografije Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli ter na daljavo Nataša Mrak, Barbara Vevar 5.–9. razred april 2023
Vikend športa v Bohinju Spodbujanje gibanja, zdravega načina življenja, druženja, povezovanja z lokalno skupnostjo

Eva Vavroš, Barbara Vevar

 

5.–9. razred 3. 6. 2023
Festival Turizmu pomaga lastna glava Izdelava turistične naloge, izvedba turistične tržnice

Eva Vavroš, Barbara Vevar

 

5.–9. razred čez celo leto
Izdelava izdelkov za šolski sejem Delavnice v šoli, spodbujanje ustvarjalnosti, vztrajnosti, sodelovanja Eva Vavroš, Barbara Vevar 5.–9. razred september–december
Popoldanske (raziskovalne, ustvarjalne, tehnične …) delavnice Delo v skupinah, v šoli in na daljavo Barbara Vevar, Nataša Mrak, Eva Vavroš 5.–9. razred čez celo leto
ZOISOVA ŠTIPENDIJA

javni_sklad_za_razvoj_kadrovZoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom. Prvič se lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo pred vpisom v 1. letnik srednje šole. Eden od pogojev za pridobitev te štipendije je, da je učenec odkrit kot nadarjen učenec, drug pogoj pa je uspeh v 9. razredu ali pa izjemen dosežek na različnih tekmovanjih. Več  lahko preberete v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Aktualne informacije o Zoisovih štipendija dobite na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Dostopnost