Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti

V devetletni OŠ so v predmetnik vključeni tudi izbirni predmeti. Učenci jih izbirajo v 7., 8. in 9. razredu. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Neobvezni izbirni predmet si učenec lahko izbere lahko pa tudi ne. V šolskem letu 2021/22 bomo:

  • v 1. razredu izvajali neobvezni prvi tuji jezik angleščina (na matični šoli: 2 skupini po 2 uri na teden, na podružnici: 1 skupina 2 uri na teden.)
  • V 4., 5., 6. razredu bomo izvajali:
    • šport – NŠP: 2 skupini po 1 uro na teden (matična šola)
    • računalništvo – NRA (na matični šoli: 2 skupini po 1 uro na teden, na podružnici: 1 skupina 1 uro na teden)
    • tehnika – NTE: 1 skupini 1 uro na teden (matična šola)
Interesne dejavnosti

Izbira interesnih dejavnosti je na naši šoli pestra. Vsak učenec si lahko prostovoljno izbere dejavnost po svoji želji in okusu. Pri organizaciji teh dejavnosti se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, društvi … Sredstva, namenjena za izvajanje int. dejavnosti, dobimo s strani MIZŠ ter Občine Bohinj.

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Dnevi dejavnosti

Kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve bomo izvedli po programu, ki ga pripravijo razredni aktivi in strokovni aktivi različnih področij (naravoslovno, družboslovno, jezikoslovno, športno, kulturno …). Dnevi dejavnosti so usklajeni tako po horizontali kot vertikali. Vanje se še posebej vključujejo vsebine projekta Rad imam Bohinj, s katerimi želimo dati poudarek na spoznavanju domačega kraja in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Dnevi dejavnosti bodo izvedeni v primeru, da bo zagotovljeni varnostni ukrepi proti možnosti okužbe s Covid-19. V nasprotnem primeru bodo dnevi dejavnosti prilagojeni.

PREDVIDENI DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Prireditve

Učenci in strokovni delavci šole bodo vse leto v povezavi tudi z lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi sodelavci obeleževali pomembnejše dogodke in praznike.

PREDVIDENE PRIREDITVE S ŠOLSKEM LETU 2021/22

Preventivni program v šolskem letu 2021/22
Dostopnost