Predmetnik

Pouk za vse učence poteka po predmetniku osnovne šole .

Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni OŠ so v predmetnik vključeni tudi izbirni predmeti. Učenci jih izbirajo v 7., 8. in 9. razredu. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Letos bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

  IZBIRNI PREDMET                        UČITELJ RAZRED
FVZ Filmska vzgoja Urša Rožič 8.
IŠP Izbrani šport Maja Velički, Nejc Pogačnik 7.
KID Kmetijska dela Urška Beznik 7., 8., 9.
LS Likovno snovanje Nataša Colja Obiako 7., 8., 9.
NPH Načini prehranjevanja Tinka Markič 7., 8., 9.
NI1 Nemščina I Martina Kalita 7., 8.,
NI2 Nemščina II, III Martina Kalita 8., 9.
OGL Obdelava gradiv: LES Monika Zupanc 7., 8.,
RDK Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja Nataša Mrak 8., 9.
POK Poskusi v kemiji Urška Beznik 9.
ROM Računalniška omrežja Katarina Dobravec 9
SPH Sodobna priprava hrane Tinka Mavrič 7., 8., 9.
ŠSP Šport za sprostitev Maja Velički, Nejc Pogačnik 9.
ŠZZ Šport za zdravje Maja Velički, Nejc Pogačnik 8.
TVZ Turistična vzgoja Martina Mašić Sabalić 7., 8., 9.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni prvi tuji jezik angleščina v 1. razredu:
na matični šoli: 2 skupini po 2 uri na teden.

4. razred, 5. razred, 6. razred

  • šport – NŠP: 3 skupine po 1 uro na teden na matični šoli, 1 skupina na podružnici,
  • računalništvo – NRA: na matični šoli: 2 skupini po 1 uro na teden,
  • tehnika – NTE: 2 skupini po 1 uro na teden,
  • nemščina – N2N: 1 skupina 2 uri na teden.
Interesne dejavnosti

Izbira interesnih dejavnosti je na naši šoli pestra. Vsak učenec si lahko prostovoljno izbere dejavnost po svoji želji in okusu. Pri organizaciji teh dejavnosti se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, društvi … Sredstva, namenjena za izvajanje int. dejavnosti, dobimo s strani MIZŠ ter Občine Bohinj.

Interesne dejavnosti na matični in podružnični šoli za šolsko leto 2023-2024

prijavnica

Katalog prostočasnih dejavnosti v Občini Bohinj za šolsko leto 2023-2024 je objavljen v Bohinjskih novicah (september 2023) in na spletni strani Občine Bohinj.

 

Dnevi dejavnosti

1Kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve bomo izvedli po programu, ki ga pripravijo razredni aktivi in strokovni aktivi različnih področij (naravoslovno, družboslovno, jezikoslovno, športno, kulturno …). Dnevi dejavnosti so usklajeni tako po horizontali kot vertikali. Vanje se še posebej vključujejo vsebine projekta Rad imam Bohinj, s katerimi želimo dati poudarek na spoznavanju domačega kraja in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Predvideni dnevi dejavnosti v šolskem letu 2023/24:

Rad imam Bohinj – vsebine so povezane s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine domačega kraja. Natančna opredelitev posameznih vsebin/ciljev je navedena v pripravi na dejavnost.

1. razred 4. razred 7. razred
2. razred 5. razred 8. razred
3. razred 6. razred 9. razred

Projektni dnevi in ekskurzije

Projektni dnevi v šolskem letu 2023/2024:

RAZRED

ČAS IZVEDBE

TEMA PROJEKTNEGA DNEVA

POVEZOVALNI PREDMETI

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC

1.razred

april 2024

Dan zdravja

SPO, ŠPO, LUM, SLJ, MAT,  GUM

aktiv 1.r

1.razred

17. november

Tradicionalni slovenski zajtrk

SPO, ŠPO, LUM, SLJ, MAT,  GUM

aktiv 1.r

2.razred

21. november

Nevarnosti – okolje in splet

SLJ, SPO, MAT,ŠPO, TJA

aktiv 2.r

5. razred

junij

Kolesarim in raziskujem

ŠPO, NIT, DRU, TJA

aktiv 5. r.

6.-9. razred

september 2023

Svetovni dan jezikov

SLJ, TJA, NEM

družboslovni aktiv

7. razred

februar 2024

Rimljani

Vsa predmetna področja

družboslovni aktiv

8. razred

november 2023

Afrika

vsa predmetna področja

družboslovni aktiv

6., 7., 8. r

junij 2024

Orientacija

vsa predmetna področja

aktiv športa

Ekskurzije v šolskem letu 2023/2024

 IZBIRNI PREDMET

RAZRED

EKSKURZIJA

ČAS IZVEDBE

VODJA

PLAČNIK

NI1, NI2, NI3
NI2N456, NI1, NI2, NI3, pevski zbor, TVZ1

7.– 9. r

Goethe Institut
Ekskurzija v Avstrijo

po dogovoru
junij, 2024

Martina Kalita

starši

starši

FVZ

8. r.

Ljubljana/Radovljica

(ogled filmske predstave) 

po dogovoru

Urša Rožič

starši

TVZ1

7.-9.r.

Obisk SGTŠ Radovljica

nov oz.  dec 2023

Martina M. Sabalić

starši

POK

9. r

Obisk IJS Ljubljana

po dogovoru

Urška Beznik

starši

Prireditve

Učenci in strokovni delavci šole bodo vse leto v povezavi tudi z lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi sodelavci obeleževali pomembnejše dogodke in praznike.

Načrtovane prireditve za šolsko leto 2023/2024

ČAS

PRIREDITEV

ODGOVORNA OSEBA oz. VODJA

MATIČNA ŠOLA

22. 12. 2023

Dan samostojnosti in enotnosti

RP – Sabina Jeklar

december 2023

Novoletno božična prireditev na Voglu

4. r – Alenka Rozman, Martina Medja

7. 2. 2024

Slovenski kulturni praznik

Gledališki krožek – Anita Zupanc

marec 2024

Prireditev ob občinskem prazniku 

Anita Zupanc

19. 4. 2024

Noč knjige

Marija H. Logar

24. 5. 2024

50 let šole

Karmen Zupan, Jana Krkoč

14. 6. 2024

Valeta  

Lucija Markelj Jensko, Nejc Pogačnik

24. 6. 2024

Dan državnosti in zaključek šolskega leta

DSP aktiv

PODRUŽNICA

20. 12. 2023

Dan samostojnosti in enotnosti 

Mojca Odar

7. 2. 2024

Slovenski kulturni praznik – izveden po razredih / oddelki

Koordinator:  Marija Medja + razredniki v sodelovanju z ostalimi učitelji

april  2024

Noč knjige

Jožica Kašca

24. 6. 2024

Dan državnosti in zaključek leta 

Mojca Odar

 

Dostopnost