Spoštovani učenci in starši,

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4. do 9. razreda.

Vsebina obveznih izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti (obvezni), vsebina neobveznih izbirnih predmetov pa v publikaciji Izbirni predmeti (neobvezni)Podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Zakon o osnovni šoli določa:

  • Učenec 7., 8. in 9. razreda mora izbrati dve uri pouka OBVEZNIH izbirnih predmetov (lahko tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši). Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivno zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.
  • Učenec od 4. do 9. razreda lahko dodatno izbere še dve uri pouka NEOBVEZNIH izbirnih predmetov. Gre za neobvezne predmete in jih učenec lahko tudi ne izbere. O tej možnosti naj razmislijo predvsem tisti, ki so vsebinsko ali časovno obremenjeni oz. preobremenjeni že z rednim poukom. Za učence, ki se bodo odločili in bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje predmeta obvezno, prav tako bo ocena enakovredna ostalim ocenam.
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V tem primeru starši izpolnijo Vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. To vlogo prinesejo učenci razredniku v šolo.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (7. ali 8. šolsko uro).

Izbirne   (obvezne in neobvezne)  predmete boste izbirali na portalu LOPOLIS. Izbiranje predmetov bo potekalo elektronsko  od 3. aprila  do  15. aprila 2024.

Mojca Rozman, ravnateljica

Dostopnost