ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

punkaV postopku odkrivanja nadarjenih učencev se upošteva tri merila: test inteligentnosti, test ustvarjalnosti in ocenjevalno lestvico učiteljev. Nadarjen učenec je tisti, ki doseže izjemen, nadpovprečen rezultat na enem od teh treh meril.Nadarjenost se odkriva na 9 področjih:  učnem, ustvarjalnem, voditeljskem, psihomotoričnem, tehničnem, dramskem, literarnem, glasbenem in filmskem.

Postopek odkrivanja nadarjenosti se izvede na predlog učitelja ali drugega strokovnega delavca v 4. razredu, lahko pa tudi v naslednjih razredih. Za identificirane učence se v soglasju s starši pripravi individualiziran program, katerega namen je, da se spremlja in razvija področja učenčeve nadarjenosti.

Nadarjene učence se vključuje v različne interesne dejavnosti, tekmovanja iz znanja, projektno delo, natečaje in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Več si preberite v Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Delo z nadarjenimi učenci  poteka kot notranja diferenciacija med poukom, v okviru interesnih dejavnosti in v okviru ur individualne in skupinske pomoči učencem. Štiri učiteljice – izvajalke bodo izvajale 5 ur tedensko oz. 175 ur letno. Predvidevamo, da bo vključenih okoli 35 učencev od 5. do 9. razreda. Nadarjene učence se vključuje tudi v projekte in izdelavo raziskovalnih nalog. Delo bo potekalo dinamično, in sicer v obliki delavnic, taborov in dela na terenu.

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU: 

DEJAVNOST KRATEK OPIS DEJ. IZVAJALEC, KOORDINATOR… UDELEŽENCI ČAS IZVEDBE
Noč raziskovalcev Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli Nataša Mrak, Barbara Vevar, Andrejka Kramar, Lucija Markelj Jensko 5.–9.  razred 24. 9. 2021 (oz. po dogovoru)
Dnevi evropske kulturne dediščine Delavnice v skupinah v šoli in na terenu ob šoli Lucija Markelj Jensko 6. –9- razred 27. 9. 2021
Festival naše prihodnosti OŠ Orehek Lucija Markelj Jensko, Andrejka Kramar, Barbara Vevar 5.–9- razred november 2021
Sodelovanje na prireditvah in natečajih Spodbujanje javnega nastopanja, spodbujanje ustvarjalnosti, v šoli Nataša Mrak, Barbara Vevar, Andrejka Kramar, Lucija Markelj Jensko 5.–9- razred čez celo leto
Sodelovanje v projektih Erasmus +, eTwinning Poglobljeno spoznavanje izbrane teme, uporaba IKT, v šoli Nataša Mrak, Barbara Vevar, Andrejka Kramar, Lucija Markelj Jensko 5.–9. razred čez celo leto
Simbioza šole Medgeneracijsko sodelovanje, pomoč pri računalniških delavnicah, v šoli Andrejka Kramar, Nataša Mrak, Barbara Vevar 6.–9. razred februar
Raziskovalna naloga Raziskovanje izbrane, aktualne teme, v šoli in na terenu Barbara Vevar, Nataša Mrak 8. –9. razred september­­–maj
Tabor(i) Delavnice na terenu, opazovanje zvezd, kviz, orientacijska igra … Nataša Mrak, Barbara Vevar, Andrejka Kramar, Lucija Markelj Jensko 5.–9.  razred čez celo leto
Noč geografije Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli ter na daljavo Nataša Mrak, Barbara Vevar 5.–9.  razred april 2022
Noč knjige Delo v skupinah, delavnice v šoli in na terenu ob šoli Nataša Mrak, Lucija Markelj Jensko 6.–9.  razred april 2022
Projekt Turizmu pomaga lastna glava Izdelava turistične naloge, izvedba turistične tržnice (na daljavo) Barbara Vevar 5.–9.  razred čez celo leto
Popoldanske (raziskovalne, ustvarjalne, tehnične …) delavnice Delo v skupinah, v šoli in na daljavo Nataša Mrak, Barbara Vevar, Andrejka Kramar, Lucija Markelj Jensko 5.–9.  razred čez celo leto
ZOISOVA ŠTIPENDIJA

javni_sklad_za_razvoj_kadrovZoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom. Prvič se lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo pred vpisom v 1. letnik srednje šole. Eden od pogojev za pridobitev te štipendije je, da je učenec odkrit kot nadarjen učenec, drug pogoj pa je uspeh v 9. razredu ali pa izjemen dosežek na različnih tekmovanjih. Več  lahko preberete v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Aktualne informacije o Zoisovih štipendija dobite na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Dostopnost