Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Z modelom se želi opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi povezovanje osnovne šole z okoljem.

Ključna cilja projekta sta:

– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;

– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V okviru tega se predvideva v začetnem razvojnem delu poudarek predvsem na aktivnosti pilotiranja in preizkušanja, v fazi implementacije pa bolj na uvajanju uspešnih evalviranih pristopov v vzgojno-izobraževalni sistem. Projekt vodi ZRSŠ v partnerstvu s Pedagoško fakulteto in Šolo za ravnatelje. Naša šola sodeluje kot implementacijaska šola, kar pomeni, da v projektu preizkušamo in evalviramo razvojne modele v praksi.

Vodja projektnega tima je Alenka Rozman.

Dostopnost