Ob prehodu v srednjo šolo lahko zaprosite za različne vrste štipendij in sicer: kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo, državno štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo Občine Bohinj. 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE podeljujejo delodajalci. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. S kadrovskimi štipendijami se lahko  seznanite na več načinov: preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), in preko objav delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd. Prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije se pošlje neposredno delodajalcu, ki je objavil potrebo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.Javni razpis oziroma poziv za Zoisove štipendije bo Javni sklad   objavil v juniju  na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/. Pridobitev Zoisove štipendije se uveljavlja po  Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1).Posebni pogoji  za dodelitev Zoisove štipendije so:izkazan vsaj en izjemni dosežek  IN hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo. Dijaki 1. letnika  morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.  Kot izjemni dosežek pa se štejejo dosežki v zadnjih dveh šolskih letih.  Splošne informacije o pogojih so objavljene na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE dodeljujejo Centri za socialno delo. Roka ali javnega poziva za oddajo vloge ni. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu  pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Zato svetujemo, da vlogo vložite v mesecu avgustu, da boste ob eventuelnem izpolnjevanju pogojev upravičeni do tovrstne štipendije od 1. septembra dalje. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/18 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali za naslednje poklice: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar in dimnikar.Bodoči dijaki lahko oddajo vlogo od 15. 6. do 20. 9. 2017 na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska c. 22, s pripisom  »za 230. javni razpis«. Vloga in vse ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/  ali  na telefonski številki  01 4341081.

ŠTIPENDIJE OBČINE BOHINJ Razpis za te štipendije bo septembra objavljen v Bohinjskih novicah, podrobnejše informacije pa lahko dobite tudi pri gospe Aniti Zorč na Občini Bohinj.

 

 

 

Dostopnost