fotoV tem šolskem letu je naša šola ponovno vključena v dvoletni mednarodni projekt Erasmus+. Naslov projekta v angleščini je »Break Barriers – no Prejudices« (Premagujmo ovire – brez predsodkov). Skozi različne dejavnosti želimo ozaveščati in spodbujati strpnost, ki jo pojmujemo kot spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja. Kot pravi Unescova deklaracija o načelih strpnosti, je strpnost  harmonija v različnosti in je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru. V modernem svetu je strpnost bolj ključna kot kdaj koli prej.

V sklopu projekta bomo poskušali prepoznavati predsodke, ki nas morda ovirajo na poti do večje strpnosti. Preko medsebojnega spoznavanja bomo krepili sposobnosti za neodvisno presojanje, kritično razmišljanje in etično sklepanje. Tema projekta je aktualna in  vsebinsko naslavlja celotno šolsko skupnost. Izziv pomeni spraševati se o vzrokih in vplivih različnih predsodkov in ovir, ki pomenijo prepreke za optimalni razvoj posameznikov: spoznavanje težav starostnikov, tujcev, socialno ogroženih, drugih krajev in kultur.  Delo se bo izrazilo med drugim v pisnih izdelkih različnih oblik (bilten, spletna stran, kotiček na šoli). V skupnem programu je načrtovano, da se bomo ciljem oziroma rezultatom dela približevali preko dela različnih skupin (interesnih dejavnosti in drugih predmetov), ki delujejo na šolah. Ob dejavnostih za dosego omenjenih rezultatov bodo učenci razvijali veščine IKT, veščine umetniškega izraza (glasba,  javno nastopanje, komunikacijske in socialne veščine, kritično mišljenje, reševanje problemov ipd).  Sodelovali bomo z nekaterimi institucijami v kraju (npr. Dom Sv. Martina – dom starostnikov v Srednji vasi,  ustrezno kulturno društvo – npr. prikaz folklore)…), s starejšimi občani (dedki, babice, strici, tete). Spoznavali in odzivali se bomo na aktualne dogodke v svetu (npr. begunska kriza). Iz perspektive doseganja rezultatov prvega obdobja trajanja projekta so pri nas za sodelovanje predvidene naslednje skupine: novinarski krožek, geografski krožek, Podmladek rdečega križa, izbirni predmet Načini priprave hrane, »Glasbeni projekt«, izbirni predmet Umetnost, Šolski parlament, druge skupine, ki se bodo prepoznale v podobnih prizadevanjih (npr. etwinning, računalništvo …), delno bodo vsebine vključene v redne predmete. V projektu sodelujejo poleg nas še naslednje partnerske dežele: Turčija, Romunija in Italija. V tem šolskem letu bo na vrsti uvodno srečanje sodelujočih predstavnikov strokovnih delavcev v Turčiji, srečanje predstavnikov učiteljev in učencev pri nas v Bohinju ter ob koncu šolskega leta še v Romuniji.

Vodja projekta na šoli: Urška Repinc

Dostopnost