javni sklad za razvoj kadrovOb prehodu v srednjo šolo lahko zaprosite za različne vrste štipendij in sicer:

– kadrovske štipendije
– Zoisove štipendije
– Državne štipendije
– štipendije za deficitarne poklice
– štipendije Občine Bohinj


KADROVSKE ŠTIPENDIJE podeljujejo delodajalci. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.
S kadrovskimi štipendijami se lahko seznanite na več načinov:
• preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/),
• na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij)
• objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.
Prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije se pošlje neposredno delodajalcu, ki je objavil potrebo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.
Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Javni razpis oziroma poziv za Zoisove štipendije bo Javni sklad objavil v juniju na spletni strani
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.
Pridobitev Zoisove štipendije se uveljavlja po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1).

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:
• izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Dijaki 1. letnika morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ. Kot izjemni dosežek pa se štejejo dosežki v zadnjih dveh šolskih letih. Splošne informacije o pogojih so objavljene na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Državne štipendije dodeljujejo Centri za socialno delo.
Roka ali javnega poziva za oddajo vloge ni. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Zato svetujemo, da vlogo vložite v mesecu avgustu, da boste ob eventuelnem izpolnjevanju pogojev upravičeni do tovrstne štipendije od 1. septembra dalje. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2015/16 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali za naslednje poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin, elektrikar, avtokaroserist, pek, mizar, mesar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar, pečar, gozdar in dimnikar.
Bodoči dijaki lahko oddajo vlogo od 15. 6. do 20. 9. 2016 na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska c.22, s pripisom »za 210. javni razpis«. Vloga in vse ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/ ali na telefonski številki 01 4341081.

ŠTIPENDIJE OBČINE BOHINJ
Razpis za te štipendije bo septembra objavljen v Bohinjskih novicah, podrobnejše informacije pa lahko dobite tudi pri gospe Aniti Zorč na Občini Bohinj.

Dostopnost