Strokovni organi zavoda

Strokovni organi:

  • učiteljski zbor
  • vzgojiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razrednik
  • strokovni aktivi učiteljev
  • strokovni aktivi vzgojiteljev

Učiteljski zbor združuje vse strokovne delavce šole.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik vodi delo v posameznem oddelku, sledi in preučuje rezultate dela v oddelku, rešuje oddelčno problematiko, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Strokovne aktive učiteljev sestavljajo strokovni delavci istega razreda, predmetnega področja, področja dodatne strokovne pomoči… Aktivi se združujejo tako po horizontali kot vertikali.

Vzgojiteljski zbor združuje vse strokovne delavce vrtca.

Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo strokovni delavci vrtca, ki delajo z enako ali podobno starimi otroki (aktiv prvega starostnega obdobja; dva aktiva drugega starostnega obdobja)

Projekti

Erasmus +


kulturna sola Bohinjska Bistrica

simbioza


Dostopnost