1786 – prvi pisni dokumenti o zasilni šoli v Bohinjski Bistrici

1844 – začetek redne šole z najemom posebne šolske sobe za potrebe šole

1852 – uveden samoprispevek za učiteljevo plačo

1878 – uredi se šolski vrt

1882 – šola postane dvorazrednica

1899 – ustanovi se podružnična šola na Nomenju

1906 – šola v Bohinjski Bistrici postane trirazrednica

1919 – šola se razširi v štirirazrednico

1941 – šola ima osem razredov, štirje razredi osnovne in štirje razredi višje ljudske šole

1941 – 1945 – pouk v slovenskem jeziku je prekinjen

1945 – slovenska šola nadaljuje z rednim poukom

1956 – v Bohinju začne delovati prvi vrtec, vključena je ena vzgojna skupina otrok

1961 – 1968 – delovanje vrtca je zaradi kadrovskih težav prekinjeno

1968 – v vrtcu se začne izvajati program male šole

1970 – zgradi se novo (sedanje) poslopje osnovne šole v Bohinjski Bistrici

1972 – vrtec se priključi Vzgojno varstveni organizaciji Radovljica

1973 – v spodnje prostore šole se priselijo tri vzgojne skupine vrtčevskih otrok

1977 – v vrtcu se zaposli prva varuhinja

1978 – adaptirana je stavba podružnične osnovne šole v Srednji vasi

1980 – adaptirana je stavba vrtca na Mencingerjevi ulici v Bohinjski Bistrici

1993 – v vrtcu je odprt jaslični oddelek za otroke od 1. leta starosti naprej

1996 – Ustanovi se Zavod osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
z enoto Podružnična osnovna šola v Srednji vasi.

1998 – Zavodu se priključi Vrtec Bohinj.

2000 – Vrtec se uspešno vključi v uvajanje kurikula za vrtce.

2002 – V osnovni šoli se začne izvajati program devetletke.
V vrtcu se zaključi izvajanje programa male šole.

2009 – Občina Bohinj sprejme odločitev o gradnji novega vrtca v Bohinjski Bistrici.

Projekti

Erasmus +


kulturna sola Bohinjska Bistrica

simbioza


Dostopnost